pátek 22. května 2020

Pravidla pro žáky

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Příchod do školy ne dříve než 7, 30 hod. (autobus od Řepišť nebo od Frýdku) – případný doprovod nesmí vstoupit do škol . Místní žáci z Lískovce budou do školy chodit nejlépe v 7,50 hodin. Výuka začíná v 7,55.  Příchod do školy stačí v 7,50.

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry, stejně tak při přesunech ve škole.

Podepsané čestné prohlášení ukáže při vstupu p. školníkovi a odevzdá ve třídě - učiteli.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák podepsané prohlášení  s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše – žák neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Po vstupu do školy jde žák do přidělené třídy.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou .

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 Přestávky

 trávíme ve třídě- dodržujeme odstup nebo musí být nasazená rouška. Pokud se půjde trávit přestávky venku, tak před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku, návratu z WC, vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 V jídelně

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce.


V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Z jídelny se jídlo nesmí vynášet.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.


                                                                                        Mgr. Libor Kvapil